1. Economie
Konrad Swart - "De kosten en waarde van geld"
- Ricardo's vergelijkende kosten/waardeprincipe toegevoegd aan Bastiats grote ontdekking in ‘Economic Harmonies’ leidt tot een economische waardetheorie die voor het éérst helder heeft wat economische waarde is. -
Het onderwerp van de lezing is niets minder dan een nieuwe, uiterst eenvoudig te begrijpen economische waardetheorie.
In het kort gaat Swart in op de bestaande waardetheorieën, en waar ze fout gaan. Dan wordt Ricardo’s principe van comparatieve kosten/waarde uitgelegd op een zo eenvoudig mogelijke manier.
Swart heeft tijd geïdentificeerd en als een aparte grootheid gedefinieerd. Dit tijdsbegrip heeft hij gekoppeld aan Ricardo’s principe van comparatieve kosten en waarden, en gefuseerd met Bastiat’s grote ontdekking in ‘Economic Harmonies’.
Dit leidt tot een economische waardetheorie die voor het éérst helder definieert,
• wat economische waarde is
• wat geld precies is
• en hoe geld en economische waarde precies aan elkaar gekoppeld zijn.
Deze visie leidt ook tot een geheel nieuw begrip van
• hoe arbeid een rol speelt in waarde.
Hoe het nieuwe idee van waarde ontstond
Bij het bestuderen van L. von Mises’ ‘Human Action’ stuitte Swart op een passage waarin Ricardo’s principe van comparatieve kosten en waarde behandeld werd, en zag door zijn natuurkunde achtergrond dat deze een belangrijke fout bevatte, maar dat het inzicht in dat voorbeeld van vitaal belang was voor de gehele economie. Hij begon dat uit te werken, en zó ontstond het begin van een geheel nieuwe theorie over economische waarde.
Hij heeft daar, af en aan, zo’n 25 jaar aan gewerkt; en werken bestudeerd van o.a. de economen  E. von Böhm Bawerk, C. Menger en M. Rothbard.
Bij de uitwerking van Ricardo’s principe, miste Swart nog iets essentieels, wat opgelost werd toen hij F. Bastiat's ‘Economic Harmonies’ bestudeerde. Daarin stond een koppeling tussen waarde, arbeid en ruil die, alhoewel onsamenhangend, een kiem bevatte van een enorm grote doorbraak. Dat idee zag Bastiat zelf als zijn grootste ontdekking.
Maar omdat hij er niet in slaagde om zich te bevrijden van de arbeidswaardetheorie, en hij bovendien aan tbc leed, slaagde Bastiat er niet in om tot een volledig consistente economische waardetheorie te komen, noch deze uiteen te zetten aan zijn tijdgenoten, die het moesten doen met zijn onaffe nalatenschap. Hij stierf voordat hij klaar was, waardoor Bastiat's idee in de vergetelheid raakte.
De bestaande theorieën over waarde
Uitgaande van het begrip arbeid kunnen we de economie in twee stromingen indelen.
• De klassieke economie stelt dat waarde rechtstreeks uit arbeid ontstaat: hoe meer arbeid er in iets gegaan is, hoe groter de waarde. Dit is de arbeidswaardetheorie. Langzaam maar zeker is duidelijk geworden, dat die fout is.
• De Oostenrijkse economie stelt, dat arbeid en waarde niets met elkaar te maken hebben, en dat waarde ontstaat uit de subjectieve beoordeling van het belang van goederen en diensten. Waarde wordt gezien als iets wat ontstaat uit zowel nut als schaarste.
Als iets heel nuttig is, maar niet schaars, zoals bijvoorbeeld de lucht die wij inademen, dan is het niet economisch belangrijk, en daarom kun je er geen geld mee verdienen.
Een diamant, aan de andere kant, is enorm schaars maar is ook, alhoewel slechts in bescheiden mate, nuttig. En dat is de reden waarom je voor diamant toch veel geld kan krijgen, zo stellen de Oostenrijkers.
De Oostenrijkers hebben het begrip arbeid volledig geëlimineerd uit hun waardedefinitie.
Waarde berekenen
Het nieuwe van Swart’s economie visie is, dat arbeid weldégelijk een rol speelt in waarde, maar dat deze rol totaal anders is dan zowel de klassieke als de Oostenrijkse visies stellen.
Swart toont hoe uit dit nieuwe waardebegrip waarde berekend kan worden, door een daaraan gekoppelde nieuwe grootheid, en arbeid. Bij een hoeveelheid arbeid en waarde heeft de hoeveelheid arbeid een negatieve invloed op de hoeveelheid waarde.
Deze negatieve invloed is in strijd met zowel de klassieke als de Oostenrijkse economie - alhoewel de theorie wel rechtstreeks ontstaan is uit de Oostenrijkse economie, en een voortzetting hiervan is.
Helderheid
Lijkt dit op het eerste gezicht misschien technisch, Swart demonstreert dat deze nieuwe visie op waarde niet alleen uiterst eenvoudig te begrijpen is, maar dat deze ook  toepasbaar is in het dagelijks leven zowel als bij de grote economische problemen die wij om ons heen zien. Deze waardetheorie kan in micro en macro- economische problemen volledige helderheid verschaffen.